logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

în vederea organizării concursului de ocuparea funcţiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul


PRIMĂRIEI BILED

 

 1. Constituția României;
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 3. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. LEGEA nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată;
 6. HOTĂR REA nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. LEGEA nr.  53/2003  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 8. LEGEA nr.  62/2011 dialogului social, republicată;
 9. LEGEA nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. ORDIN nr. 831/2015  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 11. HOTĂR REA  nr.  905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 12. ORDONANŢA  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. ORDONANŢA  nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. LEGEA  nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 16. ORDONANŢA  nr.  25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,cu modificările și completările ulterioare;

PRIMAR

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

în vederea organizării concursului de ocuparea funcţiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional SUPERIOR în cadrul


PRIMĂRIEI BILED

 1. Constitutia Romaniei;
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 3. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. LEGEA nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată;
 6. HOTĂR REA nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. LEGEA nr.  53/2003  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 8. LEGEA nr.  62/2011 dialogului social, republicată;
 9. LEGEA nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. ORDIN nr. 831/2015  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 11. HOTĂR REA  nr.  905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 12. ORDONANŢA  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. ORDONANŢA  nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. LEGEA  nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 16. ORDONANŢA  nr.  25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,cu modificările și completările ulterioare;

 

 


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

  

Autoritatea sau instituţia publică ....................................................................  

    

Funcţia publică solicitată:  

Data organizării concursului: 

Numele şi prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail: 

Telefon:                                                          Fax: 

    

    Studii generale şi de specialitate:  


   Studii medii liceale sau postliceale:


       
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 
 
   
 
 
   
 
 
   

Studii superioare de scurtă durată:

  

       
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 
 
   
 
 
   
 
 
   


Studii superioare de lungă durată:
  

       
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 
 
   
 
 
   
 
 
   

    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

       
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 
 
   
 
 
   
 
 
   

   Alte tipuri de studii:

       
 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 
 
   
 
 
   
 
 
   

    Limbi străine1):

         
 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

         
         
         

    

Cunoştinţe operare calculator2)


 

Cariera profesională3):       
 

Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

    Detalii despre ultimul loc de muncă4)

 

 1. . . . . . . . . . .  


   2. . . . . . . . . . .  

    Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

       
       
       
       
       


 

    Declaraţii pe propria răspundere6)  

    Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ......... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la data de ....................................,  

    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:  

   - am fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică  

   - nu am fost □  

    şi/sau  

   - mi-a încetat contractul individual de muncă  

   - nu mi-a încetat □  

    pentru motive disciplinare.  

    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:  

   - am desfăşurat □  

   - nu am desfăşurat   

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.  

    

Acord privind datele cu caracter personal7)  

     Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.  

    Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.  

     Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.  

     Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.  

     Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.  

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

  Data Semnatura

……………………                                                       ………………………..  1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".  

   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.  

   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.  

   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.  

   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.  

   6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.  

   7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.


    OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE            

                             RECRUTARE

a) formularul de înscriere; 


b) curriculum vitae, modelul comun european;


c) copia actului de identitate;


d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;


e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 

 

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată – numar pagini; 


g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;


h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;i) cazierul judiciar;


j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Am primit Am predat,

Secretar comisie concurs         Candidat

 

 

 

 

ANUNȚ

 

pentru alegerea membrilor din România în PARLAMENTUL EUROPEAN

din 26 mai 2019

SE ADUCE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ DELIMITAREA ȘI

NUMEROTAREA SECȚIILOR DE VOTARE ȘI SEDIILE ACESTORA.

DIN COMUNA  BILED, JUDEȚ TIMIȘ,

 

Delimitările secțiilor de votare din BILED

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere

329

Caminul  cultural  Biled, loc. BILED Nr. 353

BILED

 

toate numerele din intervalul

nr. 1 -500; nr. -  bl. B1, bl. PTTR;

330

Gradinita  PP  BILED, loc. BILED Nr. 360

BILED

 

toate numerele din intervalul

nr. 501 -1032;

 

  PRIMARUL COMUNEI BILED

DAVID CRISTIAN FELICIAN

 

 

 

 

 

 

      R  O  M    N  I  A

    ____ COMUNA    BILED - PRIMĂRIA____

  Judetul Timis , 307060, Biled , Str. Principala , nr. 359

 Telefon : 0256 / 377001; 377043 – Telefax : 0256 / 377300

   www.primariaBiled.ro, email : secretariat@primariaBiled.ro   

                               

DISPOZIŢIA

Nr.  75 din 17.04.2019

 

Privind stabilirea locurilor speciale pentru  afişaj  electoral cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019 în comuna Biled

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 81/15.02.2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019; In temeiul prevederilor art. 68 din Legea 215/2001, republicată,  privind Administratia Publica Locala,

Primarul comunei Biled, județ Timis,

 

    DISPUNE :

 

ART. 1.Se stabilesc următoarele  locuri speciale pentru  afişaj  electoral cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019 în comuna Biled:

 

-Panou Cămin Cultural Biled

-Panou Sediu Primărie Biled

-Panou Grădiniţa cu program prelungit Biled

 

ART.2.Prezenta se comunica:

         -    Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;

-         Dosar secretar;

-         Cetăţenilor prin afişare

 

 

                            PRIMAR                                                                                  Avizat secretar

        JR. DAVID CRISTIAN FELICIAN                                                            Dan Dragan

 

 

 

ANUNT IMPORTANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BILED , judeţul Timiş, cu sediul în comuna Biled, nr. 359, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri – proprietate privată a comunei, după cum urmează:

-Casa nr. 462 – în data de marti, 07.05.2019, ora 10,00, în Sala de Şedinţă din cadrul Primăriei, preţul de pornire este de 4.576 euro.

-Casa nr. 97 – în data de miercuri, 08.05.2019, ora 10,00, în Sala de Şedinţă din cadrul Primăriei, preţul de pornire este de 5.035 euro.

-Teren aferent casei nr. 258 – în data de joi, 09.05.2019, ora 10,00, în Sala de Şedinţă din cadrul Primăriei, preţul de pornire este de 1 euro metrul patrat.

Documentele de participare se depun până vineri, 03.05.2019, ora 12,00 la registratura primăriei Biled,

Condiţiile de participare sunt stabilite în Regulamentul de desfăşurare  ce poate fi obţinut de la sediul Primăriei Biled

Taxa de participare este de 100 lei şi garanţia de participare este de 500 lei.

Alte relaţii se pot obţine la tel 0256/377001, fax 0256/377300.

 

 

 

 

  Conferința de promovare a proiectului

    „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

 

COMUNICAT DE PRESA

 

27 noiembrie 2018

 

            Conferința de promovare a proiectului

            „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

 

         În data de 29 noiembrie 2018, ora 12:00, la caminul cultural din Biled, județul Timiș are loc Conferința de promovare a incluziunii sociale și a egalității de șanse din cadrul proiectului „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European Axa prioritara 6. „Educaţie şi competenţe”, Componenta 1- Programul „Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, prin Programul Operațional Capital Uman  2014 – 2020.

Proiectul Spune prezent! Viitorul se învață la școală” este implementat de

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Filiala Timiș a Crucii Roșii Române, UAT Municipiul Lugoj, UAT Comuna Biled UAT Comuna Foeni și UAT Comuna Giera.

Obiectivul general al proiectului este implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în cele patru unități de învățământ menționate anterior, din județul Timiș. Măsurile integrate vizează mai multe categorii de beneficiari, grupul țintă ce urmează sa fie atins cuprinde: 79 antepreșcolari, 108 preșcolari, 423 elevi înscriși în învățământul preuniversitar și 57 de tineri din programul A doua șansă, 300 de părinți și 65 de cadre didactice, care vor beneficia de diverse instrumente de suport în vederea creșterii interesului pentru educație și a incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate. Valoarea totală a proiectului este de 6.564.113,86 lei, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.545.178,59 lei.

         Proiectul vizează promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, incluzând parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru integrare și reintegrarea în educație și formare iar activitățile propuse nu generează zone segregate.

„Prin acest proiect ne dorim să oferim șanse egale la educație tuturor copiilor prin excluderea inechității sociale, culturale, economice și de gen. Toți copiii au drepturi egale la educație fără discriminare pe motiv de rasă, religie, culoare, etnie, origine socială, sex, dizabilități sau apartenență la o anumită categorie socială declară dl. Ioan Silviu Lefter, director general al S.N.C.R.R. (Societatea Națională de Cruce Roșie din România).

Evenimentul se adresează unui număr de 150 de participanți care vor beneficia de informații legate de activitățile din proiect, de beneficiile și avantajele participării la proiect.

Educația înseamnă șansa copilului tău la un viitor mai bun. Ajută-l pe copilul tău să urce treptele educației pentru a-i asigura o viață fără griji.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. str. Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, Bucuresti. Tel: +40 21 317 60 06, Fax: +40 21 312 84 52, E-mail: crr@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro       

 

Persoană de contact: Daiana Andreianu, Expert comunicare, egalitate de șanse

Tel: 0756 085 435; email: daiana.andreianu@crucearosie.ro

 

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizație umanitară care funcționează neîntrerupt din 1876

în scopul prevenirii și alinării suferințelor oamenilor, fără nicio deosebire în ceea ce priveste naționalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenența militară, socială sau politică.

Prin activitățile pe care le desfășoară contribuie și la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității.

 

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie are la bază 7 Principii Fundamentale:

Umanitate  Imparțialitate  Neutralitate  Independență Voluntariat  Unitate  Universalitate 

 

 

 

EXERCITIU ALARMA

 

 

      Către, Primăria BILED

-Domnului primar-

 

            Conform Ordinului I.G.S.U. nr. 21856  din data de 24.07.2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni (07.11.2018), în intervalul orar 10.00 – 11.00, se va desfăşura un exerciţiu de verificare a sirenelor de alarmare publică existente la nivel național.(atât cele cu acționare centralizată cât și cele cu acționare locală).

           Scenariul vizează manifestarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă/protecţie civilă (inclusiv pericolul atacului din aer) care impun alarmarea populaţiei.

         Scop: antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare şi verificarea funcţionării sirenelor de alarmare publică.

 

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE

      -ALARMĂ AERIANĂ

15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

      -ALARMĂ LA DEZASTRE –pt. incepere exercitiu

5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

      -PREALARMĂ AERIANĂ

3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

-ÎNCETAREA ALARMEI  -pt. terminare exercitiu

sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.

 

 

        Informarea populaţiei din localitate despre desfășurarea exercițiului pentru a nu intra în panică.

 

        De asemenea ve-ți fi informați printr-un alt mesaj de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" al Jud. Timiş, despre momentul când trebuie să acționați sirenele din localitate, acesta  fiind dat în urma înștiințării pe care o va face I.G.S.U către toate inspectoratele din țară, în intervalul orar mai sus menționat(10.00 – 11.00).

 

             Vă mulţumim pentru colaborare,

 

 

    Cu deosebită stimă,

 

OFIŢER SPECIALIST II

Maior,

 

CREŢU Ştefăniţă

 

 

  ANUNT

 

CU OCAZIA ORGANIZĂRII

REFERENDUMULUI PENTRU MODIFICAREA CONSTITUȚIEI DIN

6-7 OCTOMBRIE 2018

 

SE ADUCE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ DELIMITAREA ȘI

NUMEROTAREA SECȚIILOR DE VOTARE ȘI SEDIILE ACESTORA. 

                      DIN COMUNA  BILED, JUDEȚ TIMIȘ,

 

Delimitările secţiilor de votare din BILED

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere

324

Caminul  cultural  Biled, loc. BILED Nr. 353

BILED

 

toate numerele din intervalul

nr. 1 -500; nr. -  bl. B1, bl. PTTR;

325

Gradinita  PP  BILED, loc. BILED Nr. 360

BILED

 

toate numerele din intervalul

nr. 501 -1032;

 

 

29.06.2018

ANUNT :

 

Selecție expert grup țintă în cadrul proiectului

”Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

 Mai multe informatii gasiti AICI

 

Masuri Ziua Internationala a Muncii si Tineretului

Masuri picnic

 

MASURI SARBATORI PASCALE

Masuri aferente desfasurarii in siguranta a actititatilor pascale

 Reguli de aparare impotriva incendiilor

 Reguli de aparare impotriva incendiilor la iarba verde

 

PROICTE DE HOTARARE ALE CONSILIULUI LOCAL BILED 

Infiintare Club Sportiv Comunal Biled.doc 

Dezmembrare teren la carmen.doc

 Modificare impozite si taxe 2017.doc

     Plan actiuni 416 pe 2018.doc

   Dezmembrare teren aferent casei 312.doc

      Concesiune statiune monta 2018.doc

                                                CONV SEDINTA ord CLB 12 2017.doc

 

Primaria Biled va ureaza un sincer 

La multi ani de sf. Mihail si Gavril 

 

 

Protectie Web

Anunt

Instructiuni privind arderea vegetatiei si miristilor

 

   

Anunt casatorie Otto Norbert cu Oglinda Angela Mariana.pdf

 ............................................

PROIECTE DE HOTARARE 

ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - LUNA MAI 2017

 

www.primariabiled.ro/consiliul-local/proiecte-hotarare.html

.......................................

Hotararile Consiliului Local Biled adoptate in sedinta ordinara din luna Aprilie 2017.pdf

 

Anunt Casatorie STAN RAZVAN SILVIU cu IGNAT MARIA.pdf

Anunț căsătorie Micoroi Gabriel cu Tiboca Maria.pdf

........................................ 

 Impozitul pe clădiri se calculează diferențiat în funcție de  categoria de folosință 
-Locuință sau activități comerciale-

              Noul cod fiscal pe 2016 impune un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului. Prin urmare, rugăm proprietarii de clădiri în care se desfăşoară activităţi
economice (sediu firmă, punct de lucru, depozit etc) să se prezinte la Biroul de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei  Biled, pentru a fi îndrumaţi în legătură cu implementarea acestor noi reglementări.

 

..................................................

Tichete sociale pentru familiile
defavorizate cu copii preşcolari

 

 În urma aprobării Legii nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, familiilor respective li se vor acorda lunar tichete sociale.

Beneficiarii tichetelor sociale, în valoare de 50 lei/ lună, sunt familiile care au un venit lunar de 284 lei pe membru de familie, care au copii cu vârstă cuprinsă între 3 şi 6 ani şi care sunt înscrişi şi frecventează grădiniţa.

Dosarele se vor depune  la sediul Primăriei Comunei Biled, la Biroul de Asistenţă socială, şi trebuie să conţină următoarele documente :

· Copii de pe actele de identitate ale părinţilor şi copiilor.

· Adeverinţă de la grădiniţă.

· Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice.

· Adeverinţă de venit de la locul de muncă.

· Cerere-declaraţie de la primărie.

· Dosar plic .

 ............................................

Anunț căsătorie Muntean Madalin cu Radu Bianca.pdf

........................................

 

 

 

 

 

 Urez tuturor locuitorilor comunei Biled,care îşi  sărbătoresc ziua onomastică în această perioadă, purtând numele de Ştefan, Vasile, Ion, Ştefania, Vasilica, Ioana, sănătate, fericire şi LA MULŢI ANI !

 

Primar,
Cristian David
 

 Asfaltările au continuat în comuna Biled şi în luna decembrie a.c.

A fost asfaltată strada ce începe de la intersecţia cu drumul  naţional DN 6 şi continuă prin faţa fostei mori, până la capăt.

 

 

 Iluminarea bradului de Crăciun,mare bucurie pentru copiii din Biled

      

Peste 400 de persoane au participat în seara zilei de 11.12.2015 la festivitatea de iluminare a bradului de Crăciun, eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Biled. Cu acest prilej, au fost împărţite daruri şi vin fiert.

  „1 Decembrie” a fost sărbătorit cum se cuvine în comuna Biled

 

În data de 30.11.2015, de ziua Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cetăţenii comunei Biled au fost invitaţi la căminul cultural, pentru a sărbători în avans Ziua României.
Evenimentul a fost unul reuşit, iar oas
peţii autorităţilor locale bilezene au avut prilejul de a savura tradiţionala mâncare de fasole cu ciolan şi un papricaş. 

 Cu ocazia zilei naţionale a României,primarul comunei Biled,Cristian David urezază
un sincer „La Mulţi Ani!” tuturor românilor.

 În data de 30 noiembrie Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte pe Sfântul Apostol Andrei, iar în data de 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cu prilejul celor două sărbători, primarul comunei Biled, dl Cristian David, urează un sincer
„LA MULŢI ANI !”

tuturor biledenilor care poartă numele de Andrei, Andreia, Nicolae sau Nicoleta.

Nu este suficient să asfaltăm străzile, mai trebuie să le și păstrăm !
Restricții de circulaţie pe străzile din comuna Biled

La propunerea domnului primar Cristian David, Consiliul Local al Comunei Biled a adoptat HOTĂRÂREA Nr. 68/ 2015 privind stabilirea unor reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație pentru diferitele tipuri de autovehicule destinate transportului de mărfuri şi materiale. . Având în vedere expunerea de motive a domnului primar cu privire la necesitatea reglementării regimului de acces al unor categorii de autovehicule pe unele străzi asfaltate din comuna Biled şi date fiind prevederile legistației rutiere, prin hotărârea amintită au fost stabilite reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație pentru diferitele tipuri de autovehicule destinate transportului de mărfuri şi materiale cu masa maxim autorizată mai mare de 7,5 tone. Anume, a fost restricționat accesul acestora pe următoarele trasee:
a) Traseul nr. 1: Strada DS 22, DS 15 şi DS 8, respectiv de la șoseaua principală (DN6) la calea ferată (drumul din centru spre gară).
b) Traseul nr. 2: Strada DS 30, DS 38, DS 43 și DS 56, respectiv de la șoseaua principală (DN6) la Cimitirul nr. II Nord.
Reglementările menționate mai sus nu se aplică la autovehiculele destinate transportului de persoane. Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează cu amendă, conform prevederilor legale.
Referitor la cele relatate mai sus, domnul primar Cristian David ne-a declarat: „Nu este suficient să facem investiții, mai trebuie să le și păstrăm. Sunt conștient de faptul că aceste restricții de circulaţie vor crea nemulţumiri în rândul conducătorilor sau deținătorilor de autovehicole cu masa mai mare de 7,5 tone, însă în același timp trebuie să tratăm cu res-ponsabilitate și să păstrăm în bună stare asfaltul de pe străzile respective. Din acest motiv, am considerat necesar să luăm măsurile amintite, în vederea impunerii restricțiilor în cauză. Le-gea trebuie să fie lege pentru toată lumea, iar rolul administraţiei publice locale nu este doar acela de a face investiții și reparații, ci datoria noastră e în același timp și de a ne asigura că respectivele investiții vor fi păstrate în bună stare pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată. Prin urmare, rog conducătorii auto care folosesc mașini cu masa mai mare de 7,5 tone să respecte aceste reglementări și să înțeleagă scopul pozitiv al acestor restricții de circulație.

 

Bani europeni pentru comuna Biled


În urma demersurilor efectuate de către primarul Cristian David şi cu sprijinul Consiliului Local, Primăria Comunei Biled a reușit să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare rurală. Astfel, prin programele accesate s-a reușit achiziţionarea unui tractor cu remorcă și tocător, a unui nou microbuz de transport persoane, precum și a unui sistem de sonorizare de ultimă generație, sistem ce va fi folosit la modernizarea sălii de festivităţi din incinta Cămi-nului Cultural Biled.
În legătură cu acest subiect, domnul pri-mar Cristian David ne-a declarat: „Aşa cum bine ştiţi, fondurile europene pot fi accesate doar prin programe, programe care au o anumită tematică. Am fost declaraţi eligibili şi am reuşit să accesăm fonduri pentru acest tip de investiţii, respectiv dotarea administraţiei publice cu utilaje şi echipamente. În ceea ce mă priveşte, voi face toate demersurile necesare, pen-tru a continua accesarea de noi programe europene şi pentru alte tipuri de investiţii, scopul fiind acela de a atrage cât mai mulţi bani europeni pentru comuna Biled.
Mulţumesc pe această cale tuturor angajaţilor primăriei şi consilierilor locali care m-au sprijinit în aceste demersuri şi care au contribuit prin munca lor la realizarea acestui proiect.”

 

H84_10_E-dezmembrare si sistare CF drumuri strazi(1).doc

H83_09- LASA LA APRECIEREA INSTANTEI ANULAREA ACTELOR.doc

H82_09-proiect 2016 si bugetul estimat.doc

H81_09-scadere din chirie Stoita.doc

H80_09- actualizare proiect Canalizare.doc

H79_09- actualizare proiect Camin cultural.doc

H78_09-rectificare buget 2015 septembrie.doc

H77_09- atribuire DIFERENTA teren acatrinei conform legii 15.doc

H76_09-act aditional ctr vanzare Cozan.doc

H75_09-vanzare locuinta clej.doc

H74_09-apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN teren radoi.doc

H73_09-MODIFICARE stat functii 2015-promotor.doc

H72_09- DEPONEU RESTRURI DEMOLARI SI VEGETALE.doc

H71_09-MODIFICARE stat functii 2015.doc

H70_09-rectificare buget 2015 august.doc

H69_08- CETATEAN DE ONOARE CSONTI ADAM.doc

H68_08- restrictionare acces peste 12,5 to.doc

H67_08-LUCRARI LA INFRASTRUCTURA- asfaltare strazi biled 2015.doc

H66_08-modificare HCL nr_ 51 din 2015 aprobare imprumut bancar pentru achizitie in proiectele PNDR.doc

H65_08-majorare cotizatie GAL.doc

H64_08-rectificare buget 2015 august.doc

H63_08- ALEGEREA PRESEDINTE DE SEDINTA -aug-oct 2015.doc

 

H62_07- organizare activitate SC SRL 2015.doc

H61_07- clarificare situatie carte funciara fn2 CLF GARA.doc

H60_07-vanzare locuinta Grozea.doc

H59_07- CETATEAN DE ONOARE CEAN.doc

H58_07- CETATEAN DE ONOARE REJA.doc

H57_07- CETATEAN DE ONOARE Ruscu Marius.doc

H56_07- CETATEAN DE ONOARE WERNER GILDE.doc

H55_07- CETATEAN DE ONOARE HERBST.doc

H54_07- concesiune terenuri PUZ(1).doc

H53_07-Modificare componenta comisii consiliu local.doc

H52_07 -rectificare suprafata Maties.doc

H51_07-aprobare imprumut bancar pentru achizitie in proiectele PNDR.doc

H50_07- modificare impozite si taxe 2016 majorare apa si camin.doc

H49_07-REVOCARE HCL 11- delegare serviciu public apa canal partial.doc

H48_07-apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN Tomescu Floarea.doc

H47_07- revocare HCL 124 din 2009 CONCESIONARE DIRECTA Vincu.doc

H46_07- aprobare acord infratire si cooperare.doc

H45_06- mandat special 2015 -intrare-iesire.doc

H44_06-sarbatoarea comunei 2015.doc

H43_06- introducere activitate de transport elevi in regim de functionare.doc

H42_06-vanzare locuinta GAVRA.doc

h41_06-vanzare teren aferent Acatrinei lg 15.doc

H40_06- acord biled proiect drumuri agricole 2015.doc

H39_06- asociere cu Clubul Sportiv.doc

H38_06- numire administrator si fisa postului SC SRL 2015.doc

H37_06-rectificare buget 2015 iunie.doc

H36_06-aprobare extindere intravilan in PUG.doc

Societatea de  gospodărire comunală Biled

 

               La inițiativa primarului Cristian David, membrii Consiliului Local Biled au aprobat înfiinţarea unei  societăţi având ca unic acţionar  Consiliul Local Biled; prin intermediul acestei societăţi se urmăreşte crearea de noi locuri de muncă în comună. Societatea  în cauză va  desfăşura lucrări de reabilitare şi întreţinere a imobilelor aflate în  proprietatea sau administrarea  Consiliului Local Biled.

A fost renovat în întregime sediul S.V.S.U. (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) Biled, situat în centrul localităţii, în imediata vecinătate a sediului Primăriei.

 ................................

 Întreţinerea domeniului public

 

Suntem la început de drum în ceea ce priveşte acţiunile de înfrumuseţare şi menţinere în bună stare a domeniului public şi mulţumesc cu această ocazie cetăţenilor care din proprie iniţiativă sunt preocupaţi de aspectul domeniului public aferent locuinţelor lor.

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinei pe teritoriul comunei, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă constituie obligaţii fundamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi ale altor persoane juridice, precum şi ale fiecărui cetăţean în parte.

Realizarea acestor acţiuni vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dar şi la apărarea împotriva epidemiilor ori calamităţilor naturale, precum şi la schimbarea aspectului estetic şi funcţional al localităţii noastre. Dacă dorim să avem o localitate frumoasă şi cât mai curată, trebuie să depunem cu toţii eforturi în acest sens. Lucrurile simple, cum ar fi întreţinerea spaţiilor verzi din faţa locuinţelor sau întreţinerea şanţurilor de pe marginea drumurilor, sunt lucruri care contează în ceea ce priveşte imaginea de ansamblu a comunei Biled. Curăţenia şi, mai ales, păstrarea ei trebuie să fie obiective de fiecare zi pentru toţi cetăţenii comunei.

Primăria Comunei Biled întreţine spaţiile verzi aferente instituţiilor publice şi clădirilor unde este deservită populaţia; de asemenea, sprijină, acolo unde este cazul, persoanele vârstnice care nu au posibilitatea fizică sau materială de a-şi întreţine spaţiile verzi din faţa locuinţelor. Facem însă un apel către cetăţeni, anume acela de a ne implica cu toţii în acţiunile de înfrumuseţare şi menţinere în bună stare a  aspectului îngrijit al comunei noastre.

Primar,
Cristian David

 .....................................

 

A.S. Fotbal Club „Voinţa Biled a promovat în Divizia D

 Urmare a unui traseu competiţional plin de victorii atât în meciurile de acasă, cât şi în cele din  deplasare, A.S.F.C. „Voinţa” Biled a promovat în Liga a IV-a (Diviza D). Apreciem activitatea jucătorilor şi a antrenorilor şi le mulţumim pentru faptul că prin ambiţia şi  rezultatele lor reuşesc să aducă un plus de imagine localităţii noastre.

               Aşteptăm rezultate favorabile şi pe viitor!

 

 ...............................................

Continuă lucrările de asfaltare a străzilor din Biled

Primarul comunei Biled,Cristian David, ne-a declarat : "În prezent (24 August 2015)se lucrează la reabilitarea prin asfaltare a străzii ce face legătura între centrul comunei şi gara CFR; de asemenea, se vor amenaja parcările din faţa sediului Primăriei Comunei Biled şi din faţa Căminului Cultural Biled."  

ANUNT

           Primaria Comunei Biled , organizeaza la sediul Primariei Biled nr 359 judetul Timis in perioada 21-23 septembrie, examen de promovare in grad profesional a functiilor publice din grad de inspector principal in grad de inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al compartimentului contabilitate si examen de promovare in grad professional a functiilor publice din grad de inspector principal in grad de inspector superior al compartimentului impozite si taxe din cadrul aparatului Primariei comunei Biled.

          Dosarele de inscriere a candidatilor la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii  anuntului la sediul Primariei Comunei Biled.

               Proba scrisa se va desfasura in data de 21 septembrie.
               Interviul se va desfasura in data de  23 septembrie
Conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate a candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul Primariei Comunei Biled.

                                                                               PRIMAR 
 JR. DAVID  CRISTIAN
 

PROCESUL VERBAL al ședintei Consiliului Local Biled din data de  24_06_2015 

 

Localnicii din Biled refuză cedarea reţelei de apă a comunei către S.C Aquatim SA

 

Căminul cultural din Biled a găzduit Duminică, 7 iunie 2015,o dezbatere publică privind viitorul rețelei publice de alimentare cu apă a comunei noastre.

Cu prilejul acestei întâlniri, dl primar Cristian David a prezentat avantajele și dezavantajele ce ar rezulta din eventuala cedare a rețelei de apă către Societatea Comercială AQUATIM S.A. în raport cu avantajele și dezavantajele ce ar rezulta din decizia de a păstra rețeaua de alimentare cu apă în administrarea directă a Consiliului Local Biled.

Înainte de a stabili prin vot calea de urmat pe viitor în chestiunea reţelei publice de alimentare cu apă a Biledului, dl primar a mai precizat: „Consider că este foarte important ca o astfel de decizie a administraţiei publice locale, decizie care ne va influența tuturor viitorul pe termen mediu și lung, să fie luată doar în urma consultării cu dumneavoastră.”

 

Votul unanim al locuitorilor din Biled,prezenți la dezbatere, a arătat că reţeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei trebuie să rămână în administrarea Consiliului Local Biled. 

.......................................................................................................................................................

Anexele privind indicatorii financiari ai comunei Biled pe trim I 2015 -CLIK AICI PENTRU DETALII

 

............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

În ședința Consiliului Local Biled din data de 25 februarie 2015, consilierii locali au aprobat
Hotărârea privind aprobarea extinderii spațiului de locuit doamnei Boldiar Eva, titulara contractului de
închiriere al locuinței din Biled, nr. 349.


 
 
NOU! Proiectul de buget al comunei Biled, pentru anul 2015
 
pag 1
pag 2
 

 
Apel către cei care beneficiază de scutirea de la plata taxelor
 
 
Conform legii, deportații, veteranii de război, văduvele acestora, dar și persoanele cu handicap grav sau accentuat, beneficiază de scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale. Pentru asta însă, este obligatoriu să se prezinte la primărie, să depună o cerere. „Legea prevede ca toate aceste categorii de persoane scutite de la plata taxelor, să depună anual, o cerere în acest sens. Tocmai de aceea fac apel către cei în cauză, să facă un drum la primărie, pentru că ar fi păcat să nu beneficieze de un drept care este al lor, deoarece unii uită, iar alții nu știu că trebuie să depună această cerere”, a precizat noul primar interimar al comunei Biled, Gheorghe Braica.

 
 
CEL DE-AL DOILEA PROIECT PE FONDURI EUROPENE, A FOST DECLARAT ELIGIBIL CU PUNCTAJ MAXIM. Acesta are o valoare de 70.000 de euro și prevede dotarea căminului cultural din localitate cu un echipament profesional de sonorizare, aparatură video și sisteme complexe de lumini. De asemenea, vor fi cumpărate 20 de costume populare. Celalalt priect, vizează cumpărarea unui microbuz, a unui buldoexcavator și unei remorci, autoritățile locale așteptând acum doar să fie invitate la semnarea contractului de finanțare.
IATĂ MAI JOS RAPOARTELE DE SELECȚIE:
 
 
 
 

În ședința Consiliului Local Biled din data de 28 ianuarie 2015, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
 
1. HCL privind schimbarea din funcție a viceprimarului localității Biled,
2.  HCL privind alegerea viceprimarului  Comunei Biled,
3. HCL privind aprobarea  Statului de Funcţii, numărul de personal angajat al Primăriei Comunei Biled, judeţ Timiş si Organigrama pe anul 2015,
4.  HCL privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Biled, pentru anul școlar 2015-2016,
5. HCL privind prelungirea termenului de  atribuire în folosință gratuită, pe termen limitat, a unei încăperi pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled,
6.  HCL pentru modificarea HCL nr. 71/29.10.2014 privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă,
7.  HCL privind  implicarea Primăriei și a Consiliului Local al Comunei Biled la un program de întrajutorare a unor persoane nevoiașe din comuna Biled, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, cu fonduri obținute din sponsorizări.
 

 

 


 

10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit

1.   Până pe 24 decembrie depozitaţi bradul afară, într-un recipient cu apă pentru a-şi păstra prospeţimea un timp îndelungat.

2.   Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi alături un vas cu apă.

3.   Montaţi lumânările în suporturi incombustibile.

4.   Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în apropierea lumânărilor aprinse.

5.   Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice fără defecţiuni ori improvizaţii.

6.   Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor ori materialelor combustibile

7.   Distanţa de protecţie dintre brad şi materiale combustibile sau aparate electrice este de cel puţin 30 cm.

8.   Achiziţionaţi artificii doar din magazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu artificii.

9.   Verificaţi integritatea şi curăţenia coşurilor de fum. 

10. Inainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi deconectaţi aparatele electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.


 
 

 
În ședința Consiliului Local Biled din data de 29 octombrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
 
1. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
2. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliul Local al comunei Biled, în Adunarea Generală ordinară a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
3. HCL privind stabilirea străzilor ce urmează a fi reabilitate, prin aplicare de covor asfaltic, din comuna Biled, județul Timiș,
4. HCL privind aprobarea valorificării deșeurilor din fier din curtea primăriei Biled, rezultate din dezmembrarea unor obiecte casate și scoase din uz, sau de altă proviniență,
5. HCL privind respingerea proiectului de hotărâre pentru completarea HCL nr. 47/25.07.2014, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local, și revocarea HCL nr. 47/25.07.2014,
6. HCL privind aprobarea construirii unei tribune la terenul de fotbal al comunei Biled, județul Timiș,
7. HCL privind aprobarea vânzării locuinței - număr vechi 576, (număr nou 89), proprietatea privată a comunei Biled, către doamna Cismar Anuța, titular al contractului de închiriere a locuinței,
8. HCL privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală și a Stației de Montă,
9. HCL privind înființarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală, la nivelul comunei Biled,
10. HCL privind aprobarea completării Listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003,
11. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
12. HCL privind acordarea numărului de casă pentru Terenul de Fotbal cu vestiare, din comuna biled, județul Timiș,
13. HCL privind încetarea la termen a contractului cu nr. 0044210/04.01.2010, de asistență juridică încheiat cu cabinet individual de avocatură Covaci Răzvan, și arobarea încheierii de contracte de reprezentare pentru fiecare dosar,
14. HCL privind înființarea Clubului Sportiv "VOINȚA BILED", la nivelul comunei Biled, cu participarea Consiliului Local al Comunei Biled, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
 

 
CONVOCATOR
 
Se convoaca in data de MIERCURI 15.10.2014 , ora 15,00, in sedinta extraordinara Consiliul Local Biled, la sediul Primariei , avand pe ordinea de zi urmatoarele:
 
1.PH  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Biled pe anul 2014.
 
 

 
În ședința Consiliului Local Biled din data de 24 septembrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri:
 
1. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2014,
2. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
3. HCL privind aprobarea proiecției de buget previzionat pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018 a comunei Biled, județul Timiș,
4. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
5. HCL privind stabilirea destinației clădirii în care a funcționat fostul internat al liceului din Biled,
6. HCL privind aprobarea trecerii sălii de evenimente, a bucătăriei și a subsolului din sediul SVSU Biled, în administrarea Primăriei comunei Biled, județ Timiș,
7. HCL privind stabilirea destinației ca zonă de agrement a terenului cu pădurice, livadă și 3 bazine, denumită Pescărie, din comuna Biled, și aprobarea demarării procedurilor necesare pentru asigurarea sursei de finanțare,
8. HCL privind aprobarea avizului favorabil pentru transportul elevilor din Biled la și de la școlile din Timișoara și delegarea domnului primar să semneze actul necesar,
9. HCL privind încetarea contractului de administrare, cu Asociația Crescătorilor de Animale "Viitorul Bilezean", pentru pășunea comunală, la data expirării termenului și neprelungirea acestuia,
10. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu destinația construirii unei locuințe din PUZ,
11. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu altă destinație decât cea de locuit(parcelele din zona industrială) din PUZ.

 
Miercuri, 24 septembrie 2014, va avea loc o nouă şedinţă a Consiliului Local Biled, cu următoarea ordine de zi:
1. PH privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Biled pe anul 2014
2. PH privind aprobarea proiectului de  Buget  pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018  a comunei Biled, judeţul Timiş.
3. DIVERSE
 

 
Ședința Consiliului Local Biled - 20.08.2014
 
 
În ședința Consiliului Local din luna august, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
 
1. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
2. HCL privind aprobarea donării indemnizației de ședință, pe luna august, de către consilierii locali, echipei de fotbal a comunei Biled,
3. HCL privind stabilirea unor taxe locale pentru comerțul ambulator, standuri și amplasare pacuri de distracție cu ocazia sărbătorilor comunei și a altor evenimente locale,
4. HCL privind aprobarea folosirii sumei de 27.000 de lei, prevăzută în bugetul local al comunei Biled, pentru organizarea evenimentului "Zilele Biledului" din data de 23-24.08.2014.

 


 
 
 
PROGRAM:
 
Sâmbătă - 23 august
 
21:00 - DISCOTECĂ ÎN AER LIBER
 
Duminică - 24 august
 
09:00 - Cupa Pipatsch la handbal
18:00 - Parada portului popular
19:00 - Concert: Diana Selagean, Claudia Ionaș și Florin Ionaș (GENERALUL)

 
 
Ședința Consiliului Local Biled - 25.07.2014
 
 
În ședința Consiliului Local din luna iulie, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
 
1. HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,
 
2. HCL privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr. 400514, Biled,
 
3. HCL privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/279/4/2/a, proprietate privată a comunei Biled,
 
4. HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
 
5. HCL privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491, apartament 1,
 
6. HCL privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor intravilane, proprietatea privată a comunei Biled tinerilor pentru construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/ 2003,
 
7. HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Biled în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
 
8. HCL privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local Biled.
 

 
Vineri, 25 iulie 2014, va avea loc o nouă ședină a Consiliului  Local Biled, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din luna mai și iunie 2014,
2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,
3. Proiect de Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrisă în CF nr. 400514, Biled,
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/b/2/279/4/2/a proprietate privată a comunei Biled,
5. Proiect de Hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pe titularul Ștefan Silvia, pentru locuința din Biled, nr. 702 B din fondul locativ al Primăriei Comunei Biled,
6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
7. Proiect de Hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală și a Stației de Montă,
8. Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491 apartament 1.
 

 
Ședința Consiliului Local Biled - 25.06.2014

 

      Astăzi, 25 iunie 2014, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Local Biled, în care s-au aprobat următoarele hotărâri:

- HCL privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al Comunei Biled, pe trimestrul I, anul 2014

- HCL privind atribuirea în proprietate a întregii suprafețe de teren existent în extrasul de carte funciară, aferen imobilelor cumpărate de cetățenii comunei Biled, în baza Legii 112/1995

- HCL pentru stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă și a branșării la rețea, a gospodăriilor din comuna Biled, județul Timiș

- HCL privind aprobarea completării listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003

- HCL privind constarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled, a terenului intravilan înscris în CF 401658, în suprafață de 1182 mp

- HCL privind aprobarea procedurilor necesare înființării SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED SRL

 

 


 

 

CONVOCATOR

 

Se convoacă în data de MIERCURI  25.05.2014 , ora 15,00, în ședință ordinară, Consiliul Local Biled, la sediul Primăriei , având pe ordinea de zi urmatoarele:

 

1. PH Privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Comunei Biled  pe trim I,  anul 2014

2. PH Privind atribuirea în proprietate a întregii suprafeţe de teren existent în extrasul de carte funciară , aferent imobilelor cumpărate de cetăţenii comunei Biled  în baza Legii 112/1995.

3. PH Pentru stabilirea conditiilor de punere in functiune a noii retele de alimentare cu apa potabila si a bransarii  la retea a gospodariilor din comuna Biled, judet Timis

4. PH Privind aprobarea sediului social al  Asociaţiei Pensionarilor din Biled

5. Luarea la cunostinta a adresei SC PROSPECTIUNI SA Bucuresti cu privire la efectuarea unor prospectiuni – achizitie date geofizice - pe teritoriul comunei Biled.

6. DIVERSE

 

Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...